Rekruttering og samarbeid

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP har et tett og bredt samarbeid med næringslivet i Grenland, et samarbeid som omfatter mange hundre arbeidsgivere innenfor ulike bransjer.

 

Som arbeidsgiver vil det å ta inn en arbeidssøker formaliseres via en hospiteringsavtale som signeres av alle parter. Arbeidssøkeren følger bedriftens arbeidstider og andre regler. Hospitering er kostnadsfritt for bedriften, bortsett fra en yrkesskadeforsikring som bedriften er pålagt å tegne for periodens varighet.

GREP samarbeider med instanser som fagopplæringskontor, ulike skoler, helsepersonell, og andre relevante instanser for å kunne legge forholdene best mulig til rette for arbeidssøkerne, og sikre forutsigbarhet for de som er involvert i samarbeidet.

Målet for GREPs arbeidssøkere er arbeid. Ved å tilby arbeidstrening/hospitering har bedriftene anledning til å få en god avklaring i forhold til hvorvidt arbeidssøkeren har den rette kompetansen og er egnet for en tiltenkt stilling.

 

GREP jobber for å oppnå jobbmatch mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere. Dette betyr at vi gjennom kartlegging, oppfølging og bistand finner de beste matchene mellom personers personlig preferanser og kompetanse, og bedriftenes behov og arbeidsmiljø. Dette skjer gjennom at GREP bistår arbeidsgivere med å se på muligheter for tilrettelegging, forming av nye arbeidsoppgaver ved behov, og eventuelt tilpasning av eksisterende arbeidsoppgaver i en ny form.