Vedtekter

Vedtekter for GREP Grenland AS

§1 Selskapets firma

Selskapets navn er GREP Grenland AS.

§2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Porsgrunn kommune.

§3 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å være en bro til arbeidslivet og bidra til økt sysselsetting gjennom avklaring, arbeidstrening, kvalifisering, formidling eller andre tiltak/aktiviteter. Produksjon, tjenesteleveranser, handel, barnehagedrift eller annen næringsvirksomhet er virkemidler i denne prosessen.

I sin virksomhet skal selskapet bevare sin identitet, lokale forankring og nærhet til brukerne.

§4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr 1 546 600, fordelt på 30932 aksjer pålydende kr 50. Selskapet skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§5 Selskapets ledelse

Selskapets styrende organer skal være bedriftsforsamling og styre.

Valgkomite består av ordførerne i eierkommunene.

Bedriftsforsamlingen skal bestå av 12 medlemmer. To tredjedeler av bedriftsforsamlingens medlemmer med varamedlemmer velges av generalforsamlingen og en tredjedel av velges av de ansatte. 

Bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av gangen. Generalforsamlingen velger bedriftsforsamlingens leder og nestleder. 

Styre består av 5 representanter, inklusiv en ansattrepresentant med en egen vara.

Det velges 3 varamedlemmer til styret. 

Kjønnsfordelingen i styret og bedriftsforsamlingen skal være i samsvar med bestemmelsene i aksjeloven § 20-6 første ledd. Dette gjelder også når eierkommunene skal velge sine to representanter.

Det hører inn under bedriftsforsamlingen å velge medlemmer til styret og styrets leder. Unntaket er første gangs valg av styre og bedriftsforsamling i generalforsamling 4. juni 2020.

Bedriftsforsamlingen skal føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet. Bedriftsforsamlingen skal gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse, og om styrets forslag om anvendelse av overskudd og dekning av tap.

Styrets forslag og revisjonsberetning skal sendes bedriftsforsamlingens medlemmer senest en uke før saken skal behandles.

Bedriftsforsamlingen kan også gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder:

  1. Investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser
  2. Rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken

Bedriftsforsamlingens leder skal innkalle til møte så ofte som nødvendig, og dessuten når minst en tredel av medlemmene eller styret krever det. Om ikke bedriftsforsamlingen for det enkelte tilfellet bestemmer noe annet, har styremedlemmer og daglig leder rett til å være tilstede og uttale seg på møter i bedriftsforsamlingen.

Styrets leder og daglig leder har plikt til å være tilstede. Hvis ikke dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfellet skal det utpekes en stedfortreder.

Selskapet skal ha en daglig leder.

§6 Signatur

Selskapets firma tegnes av styres leder alene.

§7 Generalforsamling

Innkalling til generalforsamling skal normalt skje med minst 4 ukers varsel. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned og skal behandle:

  1. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og resultatdisponering
  2. Godkjenning av honorarer til bedriftsforsamling, styret og revisor
  3. Valg av revisor
  4. Andre saker som etter lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen

§8 Disponering av overskudd

Selskapets overskudd skal forbli i selskapet til formål som styrker selskapets fremtidige drift og virksomhet. Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene.

§8 Aksjonærkrets

Aksjonær kan kun være norske kommuner eller aksjeselskap hvor norske kommuner eier alle aksjene.

§9 Forkjøpsrett

Ved salg av aksjer har øvrige aksjonærer forkjøpsrett i overensstemmelse med aksjelovens regler.

Aksjonærene kan kreve at utløsningsvederlaget ved salg av aksjer settes til de solgte aksjenes andel av innskutt egenkapital i henhold til den siste fastsatte balansen for selskapet.

§10 Avvikling og oppløsning

Dersom det blir fattet vedtak om å avvikle og oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Avviklingsstyret avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld.

Av gjenværende netto formue kan et beløp tilsvarende innskutt selskapskapital utbetales til aksjonærene i forhold til deres eierandel. Det resterende skal nyttes til tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsinstitusjonene.

§11 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

 

Porsgrunn 04.06.2020