Kurs i GREP

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP arrangerer til enhver tid en rekke kurs som retter seg mot ulike målgrupper.

For tiden består GREPs kursportefølje av

  • Avklaring og ARR - Arbeidsretta rehabilitering
  • Arbeid først - Siljan
  • Arbeidsretta norsk
  • Mangfoldsløft
  • GREP for jobb
  • FROG Online Identity

Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering

Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering er et kurstilbud til sykemeldte personer i hele Telemark, som tilbys av GREP på oppdrag fra NAV. Oppleggene baserer seg på sammensatte rehabiliteringsprogrammer, og tiltakene har fokus på helse og arbeid i et helhetlig perspektiv. Kursene tilbys personer med sammensatte plager, og personer som trenger hjelp med å identifisere mulighetene sine. Målsetningen for kursene er ordinær jobb eller annen aktiv løsning.

Arbeid først - Siljan

Arbeid først er et jobbsøkerkurs, med stort fokus på aktiviteter som søknads- og CV-skriving og intervjutrening. Kurset inneholder også bedriftsbesøk og arbeidstrening, der dette er aktuelt for jobbsøkerne. Det gjøres kontinuerlig opptak til kursplassene, noe som betyr at i det øyeblikket noen skrives ut til jobb eller utdanning kommer en ny jobbsøker inn. Kurset leveres av GREP i samarbeid med Folkeuniversitetet og NAV Siljan.

Arbeidsretta norsk

Arbeidsretta norsk er et kurs for fremmedspråklige som i liten grad har klart å nyttiggjøre seg av tidligere gitt norskopplæring. Deltakerne i kurset får tilbud om individuelt tilrettelagt norskopplæring, i tillegg til språkpraksis ute på arbeidsplasser i Grenland. Arbeidsplassene er forpliktet til å stille en mentor til disposisjon for å lære kandidatene språk på arbeidsplassen, og å bidra til forståelse for kodene i norsk arbeidsliv. Kurset leveres av GREP sammen med Folkeuniversitetet. 

Mangfoldsløft

Mangfoldsløft er et kurs for fremmedspråklige, med en varighet på 44 uker. Hovedvekten ligger på norskopplæring og innføring i arbeidslivets regler. Den sentrale tilnærmingen er kombinasjonen av undervisning og arbeidspraksis. GREP leverer mangfoldsløft i samarbeid med Folkeuniversitetet.
GREP har, sammen med Folkeuniversitetet, levert mange Mangfoldsløftkurs for NAV. 

GREP for jobb

GREP for jobb er et tilbud for arbeidssøkere som er usikre på hva de kan og ønsker. Varigheten er 18 uker, og GREP arrangerer kurset to ganger per år. Kursperioden er todelt mellom utprøving i arbeidspraksis og et temabasert undervisningsopplegg. Arbeidssøkerne får tett oppfølging av en veileder gjennom hele perioden.

FROG Online Identity

FROG Online Identity er et kurs som GREP tilbyr mennesker med behov for å styrke motivasjon og selvtillit på vei mot skole eller arbeid. Kurset tar sikte på å vektlegge aktivitet fremfor teori, og det tilbys oppfølging i etterkant.
For første gang leverer GREP FROG Online Identity i Bamble, på oppdrag fra NAV. Vi gleder oss til en spennende satsing i Bamble!