Expertbistand - Bistand til sykefraværsoppfølging

Ingen beskrivende tekst lagt til
Ester Thunes ester.thunes@grepgrenland.no

Ekspertbistand:

Trenger du bistand i oppfølgingen av sykmeldte medarbeidere? Har du arbeidstakere med langt eller hyppige sykefravær? Kanskje Ekspertbistand er noe for deg og din bedrift.

Om du har en arbeidstaker med lange eller hyppige sykefravær, kan NAV gi tilskudd til Ekspertbistand. Du og arbeidstakeren må være enige om tiltaket som skal gjennomføres, og du må kontakte NAV før du sender søknaden.

Hva kan GREP bistå med:

 • Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
 • Kommunikasjon, relasjon og konflikthåndtering
 • Omstillingsarbeid
 • Arbeidsevne og arbeidsplassvurdering
 • Karriereveiledning
 • Veiledning, rådgivning og informasjon

Tilskudd til Ekspertbistand:

Det kan gis tilskudd til Ekspertbistand for hjelp

 • til å se nye muligheter i en situasjon preget av mye sykefravær
 • til å gjennomføre en arbeidsplassvurdering
 • i saker hvor det kan ligge konflikt eller opplevelse av konflikt til grunn
 • når du og arbeidstakeren er rådville, og ikke vet hva mer som kan gjøres

Tilskuddet kan ikke benyttes til behandling.

Tilskuddet skal dekke dine utgifter opp til en fastsatt sats. Du betaler for Ekspertbistanden, og krever godkjenning refusjon fra NAV.

Tilskudd til Ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV.

Tilskuddsordningen kan hjelpe din arbeidsplass med å forebygge og redusere sykefravær. 

Hva er Ekspertbistand?
Nøytral ekstern part.
Ved langvarig eller hyppig sykefravær til tross for tilrettelegging og oppfølging kan det være nyttig å se situasjonen utenfra.

Ekspertbistand innebærer at en nøytral part med kompetanse på arbeid og helse bistår og kartlegger hva som skal til for at arbeidstaker og arbeidsgiver får redusert sykefravær og et mer stabilt arbeidsforhold.
https://www.arbeidoginkludering.no/Ekspertbistand


Reduserte kostnader
Ekspertbistand skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen, og er en del av virkemidlene i den nye IA-avtalen. Ved en forhåndsgodkjent søknad dekkes kostnader opptil 23100,- av NAV.  https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/tilskudd-til-Ekspertbistand

Hvem kan få Ekspertbistand?
Alle kan søke Ekspertbistand, men tilbudet erstatter ikke arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykefravær. Tilskudd til Ekspertbistand er et alternativ dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer frem til en felles løsning slik at den sykmeldte kan returnere til arbeidet.

Før arbeidsgiver søker Ekspertbistand må annen tilrettelegging være vurdert, igangsatt eller gjennomført. Ekspertbistand skal ikke være første tiltak ved sykefraværssaker.

 

Hvordan jobber GREP med Ekspertbistand?

 • Felles oppstart og samtaler med arbeidsgiver og ansatt
 • Kartlegging av jobbsituasjon og utfordringer
 • Veiledning relatert til problemområder og hyppig sykemelding
 • Planer for tiltak som sikrer fortsatt jobbaktivitet
 • Rapport til ansatt, arbeidsgiver, NAV og fastlege
 • Dialog med nødvendig nettverk; NAV, fastlege, psykolog o.l.
 • Sluttsamtale med gjennomgang av handlingsplan
 • Fleksibel tidsramme: 4-12 uker etter behov

 

Kompetanse:

 • GREP har ansatte med pedagogisk utdannelse og videreutdanning innen voksenpedagogikk, yrkesrettet attføring, ledelse, fysioterapi, veiledning og karriereveiledning.
 •  GREP har lang og bred erfaring med oppfølging av sykemeldte og med å redusere utenforskap i arbeidslivet.
 • GREP jobber metodisk med mål om økt jobbnærvær
 • GREP har muligheter til å foreta en arbeidsplassvurdering og gi kvalifiserte råd og tips til tiltak videre.

 

Er Ekspertbistand interessant for din bedrift og din(e) ansatte. Ta gjerne kontakt med Ester Thunes på tlf 48104935 eller på ester.thunes@grepgrenland.no Vi kommer til dere for en prat og avklaring av hva vi kan bistå med. Dette er selvfølgelig kostnadsfritt for dere.